ALGEMENE VOORWAARDEN

ANNULERING

vier weken voor aanvang van de cursus kan worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
In geval van annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

BETALING

In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119 BTW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het door de cursist verschuldigde bedrag.
In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

ALGEMEEN

Het Opleidingsburo behoudt het recht om programma-onderdelen en/of docenten te wijzigen.